نقاشي

  • بيش از سي اثر رنگ روغن و آبرنگ و صدها طرح جدي و كاريكاتور (تا حالا به نمایش درنیامدهاند و قرار است که تا پایان سال 95 با چاپ کتابی از طرحها و نمایشگاهی از گزیدۀ آثار ـ کمی هم ـ نقاش شناخته شویم.)
طرح های کتابعین حب نبات طرح های کتاب عین حب نبات طرح های کتاب شعر بلند تأملطرح های کتاب شعر بلند تأمل