شعر 

 • فصلي براي تو
 • زوبيني بر قلب پائيز
 • پرواز در مه
 • بر بام بم
 • سفرهاي ملاح رؤيا
 • پوپكانه
 • شيدائيها
 • دري به شادخوئي
 • شعر بلند تأمل
 • شعرهاي من براي پوپك
 • به نسيم صبح فردا
 • كلام غايب
 • خاطرات ماربي يا
 • ترانههاي مجوسان
 • شاهين اين زمستان
 • در گردش بيشههاي تابستان
 • وطن روي كاغذ
 • شعر امروز خیابان
 • عاشقانههای جواد مجابی
 • سوار قطار فردا
 • روز جشن کلمات
 • شعر 26
 • در این اتاقها
 • سر بر خط عاشقی
 • گزینۀ اشعار جواد مجابی
 • هنوز ای وطن!

 

توضيح: اولین کتاب من، شعر هایم بود که در اوان 25 سالگی به سال 1344 منتشر شد و اکنون که 1395 است، بیش از نیم قرن (51 سال) از طلوع شعر در من میگذرد که بی غروب مینماید. فخر من به سهیم شدن در شعر ایران است.

سه دفتر شعر «فصلي براي تو»، «زوبيني بر قلب پائيز» و «پرواز در مه» در كتاب «سالهاي شاعرانه» آمدهاند. پنج دفتر شعر «بر بام بم»، «سفرهاي ملاح رؤيا»، «پوپكانه»، «شيدائيها» و «دري به شادخوئي» در كتاب «سفرهاي ملاح رؤيا» يكجا چاپ شده است.

چهار دفتر «شعر بلند تأمل»، «شعرهاي من براي پوپك»، «به نسيم صبح فردا» و «كلام غائب» در يك مجلد به نام «شعر بلند تأمل» منتشر شده است. سه مجموعۀ «ترانههاي مجوسان»، «شاهين اين زمستان» و «در گردش بيشههاي تابستان» منتظر اجازهاند.