رمان 

 • شهربندان
 • شب ملخ (شاعر در ميدان جنگ)
 • موميائي
 • باغ گمشده (فردوس مشرقي)
 • عبور از باغ قرمز (از قلعه تا سرحد)
 • ج (عبيد بازميگردد)
 • برجهاي خاموشي (بنفشههای سراشیب)
 • لطفاً درب را ببنديد
 • در اين هوا
 • در این تیمارخانه (در طويلۀ دنيا)
 • گفتن در عین نگفتن

  توضيح: به دلایلی بعضي رمانها در چاپهای بعدی نام متفاوتي يافتهاند.