داستان كوتاه 

  • من و ايوب و غروب
  • كتيبه
  • ديوساران      
  • قصۀ روشن
  • باقي قصههايم

 توضيح: بسياري از اين داستانهاي كوتاه يكبار در مجموعه داستان «از دل به كاغذ» چاپ شده است. در ويراست تازه، مجموع داستانهاي كوتاهم در دو مجموعۀ «كتيبه و ايوب» و «ديوانگان و اين باران» گردآمده و در دست انتشاراست.