تحقيق 

 • آينۀ بامداد
 • شناختنامه شاملو
 • سرآمدان هنر نو
 • سخن در حلقة زنجير
 • شناختنامه ساعدي
 • نگاه كاشف گستاخ
 • شكل نوشتنم هستم
 • نامها بين سكوت و صدا
 • سايه دست
 • اردشير و شباهتهاي ناگزير
 • پيشگامان نقاشي معاصر ايران (جلد اول)
 • تاريخ طنز ادبي ايران (دو مجلد)
 • نود سال نوآوری در هنر تجسمي ايران (دو مجلد)
 • دويست نقاش و تنديسگر
 • فلزكاري در ايران
 • تصويرگري شاهنامه درايران (برای شاهنامۀ داودی)
 • مقدمههایی تحلیلی براي كتاب هنرمندان معاصر

  توضيح: بعضی از مقدمهها كه بر مجموعه آثار نقاشی نوشتهام عبارتند از: مجموعه نقاشیهاي حجت الله شكيبا؛ قاسم حاجيزاده؛ پروانه اعتمادي؛ پرويز تناولي؛ محمدرضا آتشزاد؛ احمد وثوق احمدي؛ ژازه تباتبائي؛ ايران درودي؛ بهزاد شيشهگران؛ علياكبر صادقي؛ عليرضا اسپهبد؛ امينالله رضائي؛ كامبيز درمبخش؛ احمدوند؛ نورالدین زرینکلک؛ اردشیرنامه؛ صادق بریرانی؛ میشا شهبازیان و …