وضعیت نشر آثار

وضعیت کتاب هایم تا مهر ۱۳۹۶

انتشارات نگاه:

کتاب های شعر:

دفتر اول مجموعۀ اشعار (شامل چند مجموعه شعر)/  (چاپ شده ۲ بار)

دفتردوم مجموعۀ اشعار: شامل ترانه های مجوسان/ بقیۀ شعربلند تأمل (چاپ نشده)

زمستان این شاهین (چاپ نشده)

در گردش بیشه های تابستان (چاپ نشده)

گزیدۀ اشعار (چاپ نشده)

رمان وداستان کوتاه:

ازقلعه تا سرحد (چاپ شده)

عبید بازمی گردد(چاپ شده)

مومیائی (درحال انتشار) _ یک بار در روشنگران چاپ شده

دوجلد داستان کوتاه شامل ۴۰ داستان

(جلداول :کتیبه وایوب  جلددوم : دیوانگان واین باران (درحال انتشار) _ (قبلا باعنوان از دل به کاغذ چاپ شده)

انتشارات ققنوس:

رمان:

روایت عور داستان کوتاه / (چاپ شده)

باغ گم شده (چاپ شده) _ یک بار نیز با نام فردوس مشرقی منتشر شده

ازاین هوا (چاپ شده)

گفتن درعین نگفتن

دراین تیمارخانه (یک بار به نام در طویلۀ دنیا منتشر شده)

چهاررمان ویک مجموعه داستان بالا، دریک  بسته بندی تازه  ازسوی ققنوس درپائیز  منتشر می شود.

مقالات:

سخن در حلقۀ زنجیر(چاپ شده)

داستان کودکان:

پنیر بالای درخت (چاپ شده)

انتشارات به نگار:

رمان:

بنفشه های سراشیب (چاپ شده)

تحقیق:

سرآمدان هنر نو (چاپ شده)

آینۀ بامداد (چاپ  شده)

طنز:

نیشخند ایرانی شامل چهار کتاب طنز آمیز:

یادداشت های آدم پرمدعا

آقای ذوزنقه

یادداشت های بدون تاریخ

شب نگاره ها

این طنزها بارها جدا گانه وباهم چاپ شده

نشر چشمه:

تحقیق:

شباهت های ناگزیر (چاپ شده)

شعر:

دراین اتاق ها (چاپ شده)

انتشارات هیرمند:

شعر:

عاشقانه های جواد مجابی (چاپ شده)

انتشارات مروارید:

شعر:

گزینۀ شعرهای جواد مجابی(چاپ شده)

طنز:

بغل کردن دنیا (چاپ شده)

انتشارات افق:

مجموعه مقالات:

نگاه کاشف گستاخ (چاپ شده)

انتشارات بوتیمار:

دفترشعر:

روزجشن کلمات (منتشرشده)

شعربیست وشش(منتشر شده)

انتشارات افراز:

رمان:

شهربندان (چاپ شده)

نمایشنامه ها:

شبح سدوم (چاپ شده)

روزگارعقل سرخ (چاپ شده)

ساتگین (منتظر اجازه)

تابوت سازان (منتظر اجازه)

دیوانگان بر ساحل (منتظر اجازه)

مجموعه مقالات:

نام ها بین سکوت وصدا (درحال انتشار)

انتشارات امه:

مجموعه مقالات:

شکل نوشتنم هستم (چاپ شده)

نشر قطره:

شناختنامۀ شاملو (تحقیق)/ (چاپ شده)

شناختنامۀ ساعدی ( تحقیق )  / (چاپ شده)

شناختنامه جوادمجابی (تحقیق توسط ناستین) / (چاپ شده)

این سه کتاب بعد از چندچاپ ازنشر قطره منتقل شده  به فرهنگ معاصر _  با تغییراتی _ زیرچاپ است.

مصاحبه:

نزدیک غیب ایستاده ام (چاپ شده)

نشر ثالث:

تاریخ شفاهی و تحقیق:

زندگینامه جواد مجابی (چاپ  شده)

تاریخ طنزادبی ایران جلد اول و دوم (چاپ شده)

خاطرات نسل آخر (سه جلد)_  (درمرحلۀ ویرایش)

شعر:

سوارقطارفردا  (چاپ شده)

سربرخط عاشقی (چاپ  شده)

رمان:

لطفا درب را ببندید !(مجوز نگرفته) _ (یک بار قبلا چاپ شده)

نشر پیکره:

نود سال نو آوری در هنرتجسمی ایران دو جلد (چاپ شده)

فرنگی سازی در هنر ایران (منتظر چاپ)

کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان:

پسرک چشم آبی (نایاب)

سیبو و سار کوچولو (چاپ دوم)

دنیا خانه من است (در کشو)

نرگس در آینه (در کشو مانده)

(کاشکی) (در کشوی میزم مانده)

نشر چلچله:

وطن روی کاغذ (منتشر شده)

عین حب نبات (چاپ دوم)

نشرکوله پشتی:

جونم واسه ت بگه (داستان/ درحال انتشار)

هنوز ای وطن ( شعر/ درحال انتشار)

کتاب های چاپ شده بی ناشر جدید:

سایه دست (مجموعه مقالات)

شاعردرمیدان جنگ (رمان)

نام ها والفبا (یک بار  چاپ شده)

ای قوم به حج رفته (قبلا چاپ شده)

کارهای جدید:

مجموعه مقالات جدید (آمادۀ چاپ)

اشعارتازه(من وپروانه ای سفید)

به قول مردم گفتنی (تمثیل های نو)

سی دی های صوتی:

برای بتهوون شش کتاب کودکان خوانده ام: ( پسرک چشم آبی، سیبو وسارکوچولو، پنیر بالای درخت، کاشکی، نرگس در آینه، خانه ام دریاست)

شعرهای (بربام بم، دربیشه های تابستان)

طنزهای (قصه جدبزرگوار، گوشی دستت باشه: بخشی از عین حب نبات، روایت عور)

فایل گزیده اشعار و فایل طنزقسمتی از بغل کردن دنیا را داده ام به پیمان سلطانی که آهنگ بسازد برایشان

برای موسسۀ فرهنگ وهنر _ رها_ شعرهائی خوانده ام وقراراست منتشر شود.

بیژن مفید و یارانش کاست و صفحه ای دراجرای پسرک چشم آبی پرداخته اند که توسط کانون پرورش فکری منتشر شده است.

شعربلند”بربام بم” را چندبار در دهۀ شصت با موسیقی وبی موسیقی خوانده وبی اجازه تکثیر کرده ام، همین طور در ۲۵ سالی که رسما شعرهایم چاپ نشد، بارها به انحاء مختلف به نشر دستی ومحدود اشعارم درهر جا کوشیده ام.